Visie

In onze praktijk werken we volgens de contextuele therapie zoals die door Prof. Ivan Boszormenyi- Nagy is ontwikkeld. Deze Hongaars-Amerikaanse psychiater zag dat ieder mens deel uitmaakt van een netwerk van mensen, die in een dynamische balans van geven en ontvangen met elkaar verbonden zijn. Er zijn vier dimensies waarbinnen we onderzoek doen, te weten :

  • de feiten,

  • de psychologie,

  • de interactie (hoe gaan we met elkaar om); en

  • de relationele ethiek.

Met name deze laatste is kenmerkend voor contextuele therapie, we onderzoeken de balans van geven en ontvangen, van loyaliteit, van (on)rechtvaardigheid en (on)betrouwbaarheid. Juist omdat deze dingen vaak van generatie op generatie zijn doorgegeven en mede daardoor voor de mensen zelf onzichtbaar zijn geworden, is het goed om hier samen naar te kijken. Hoe zit dat bij mij? In ons gezin waar ik uit kom? In ons nieuwe gezin, hoe ga ik met mijn kinderen, of met mijn partner om?

Van betekenis zijn, is onontbeerlijk voor mensen.  Zien en gezien worden, horen en gehoord worden zijn daarin belangrijke thema’s. Het levensverhaal van ieder mens verbindt als een onmisbare schakel het verleden met het heden. In dit voor de persoon zelf zo bekende verhaal zien wat nog niet gezien werd en horen wat nog niet gehoord werd; daar  ligt de uitdaging. Omdat wij geloven dat daar de kansen  en de bronnen liggen die leiden naar heling. Het mogen meelopen met mensen en zoeken naar deze kansen en bronnen is een voorrecht en geeft  een dankbaar gevoel.

In de contextuele visie zien wij een heel mooi  beeld van hoe wij in balans kunnen komen door onze context te (h)erkennen en onze geschiedenis te her-overwegen. Wat gebeurd is, is gebeurd, maar de manier waarop wij het beleefd en opgeslagen hebben; en of wij daarin gezien zijn, dat maakt veel verschil in of en hoe we dingen verwerkt  hebben. Juist omdat in de contextuele visie de relationele ethiek een grote plaats inneemt, is het ons inziens helpend en helend. Kijken naar de balans van geven en ontvangen, naar hoe doe ik de ander en mezelf recht, hoe kan ik betrouwbaar zijn? Welke loyaliteiten zijn er in mijn leven en aan welke geef ik voorrang?

Loyaliteit is een zeer sterke invloed in ons leven, het is existentieel aanwezig in ieder mens. Het sterkst is de loyaliteit tussen ouders en kinderen, deze is zelfs onverbreekbaar. Door het feit dat een kind het leven krijgt doorgegeven via zijn ouders ontstaat er tussen hen een onomkeerbare band van wederzijdse rechten en verplichtingen, verdiensten en schulden, die verder in de relatie vorm krijgt. Het maakt verschil hoe ouders invulling geven aan hun positie, en afhankelijk daarvan maakt het ook verschil hoe je als kind loyaal kunt zijn aan je ouders. Soms komt het helaas voor dat de veiligheid en betrouwbaarheid, die ouders hun kinderen moeten bieden, beschadigd is. Waardoor kinderen alleen staande kunnen blijven in het leven door een bepaalde  afstand te houden tussen zichzelf en hun ouders.

 

Wij zijn beiden christen en dragen dat ook uit in de therapie. De contextuele therapie is heel goed te gebruiken in combinatie met Bijbelse principes.  Ons uitgangspunt is de verbondenheid met God, de Schepper van alle leven, die mensen heeft gemaakt als relationele wezens.

Iedereen is overigens welkom ongeacht  levensovertuiging of levensvisie. Wij behandelen  iedere persoon met respect en met waardering van de eigen normen en waarden.